Česky English

Stanovy
Název: Evropské centrum pantomimy neslyšících, zapsaný spolek

Zkratka:ECPN, z. s.

Působnost:celostátní

Evropské centrum pantomimy neslyšících je zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je transformovaným občanským sdružením Evropské centrum pantomimy neslyšících o. s., které bylo registrováno dne 6. 10. 1998 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, číslo registrace VS/1-/37557/98-R  a zapsané do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 1. 1. 2014, oddíl L, vložka 6980.

Název organizace změnila členská schůze dne 12. 12. 2015 na Evropské centrum pantomimy neslyšících, z. s.     

 

Článek II - Účel spolku ECPN

1. Účelem ECPN je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením tak, aby byl zajištěn jejich důstojný a plnohodnotný život se svébytnou kulturou, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví a stupeň sluchového postižení.

2.  Hlavním činnosti spolku je sdružovat občany se sluchovým postižením, jejich příbuzné, přátele

a osoby se zájmem o kulturu sluchově postižených a specifickou kulturu neslyšících. Zejména

v oblasti kulturní vychází ze skutečnosti, že pro osoby se sluchovým postižením je prioritní potřebou pocit bezpečného sociálního zázemí, kolektivní sounáležitosti a důvěry. Cílem je poskytovat

a umožnit společenské a kulturní kontakty se stejně postiženými osobami.

3.  ECPN je nezávislým a dobrovolným spolkem občanů s úplnou právní subjektivitou, prosazující

a hájící práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením, zejména neslyšících.

4.   ECPN rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, či subjekty, a to vždy na základě partnerství

a vzájemné výhodnosti. Zastupuje své členy v národních i mezinárodních humanitárních

a charitativních organizacích.

5. Posláním ECPN je udržení nebo posílení schopnosti a dovednosti osob se sluchovým postižením, posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti, a tím zvýšení možnosti jejich začlenění do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení.

6.  ECPN navrhuje, organizuje a zajišťuje akce integračního charakteru, nejen občanům se sluchovým postižením, zejména v oblasti pantomimy a pohybového divadla.

7.  ECPN organizuje a zajišťuje Letní tábory pro sluchově postižené děti a mládež. K tomuto účelu spolupracuje s dobrovolnými pracovníky a spolupracovníky a odborníky profesionály.

8.    ECPN zprostředkovává tlumočníky znakového jazyka pro český znakový jazyk i znakovanou češtinu

 a to zejména na jmenovaných integrovaných akcí. Provozuje zařízení, která poskytují sociální, vzdělávací, kulturní a volnočasové služby občanům se sluchovým postižením.

 

Článek III - Hlavní činnost spolku

1. ECPN naplňuje své poslání zejména vlastní činností, případně ve spolupráci s jinými organizacemi,

    a státem.

2. Hlavní činnosti ECPN je, že plní své poslání prostřednictvím níže uvedených činností:

-          poskytování služeb zaměřených na občany se sluchovým postižením

-          činnost metodická a řídící

-          zajišťování finančních a materiálových zdrojů

-          styk s orgány státní správy a samosprávy, vládou a parlamentem

-          zřizování a provozování vlastních zařízení pro služby občanům se sluchovým postižením

-          činnost vydavatelská, publikační a propagační

-          činnost vzdělávací a osvětová

-          činnost tlumočnická z/do znakového jazyka, zajišťování komunikačních asistentů

-          rekondiční a edukační péče se zdravotním programem, rekreační péče pro občany se sluchovým postižením

-          podpora aktivit volného času - klubová a zájmová činnost kulturní a sportovní pro občany se

sluchovým postižením

-          práce s dobrovolníky, spolupráce s odborníky a umožňovat jejich vzdělávání

-          organizování přehlídek a festivalů pantomima pohybového divadla

Článek IV-Veřejná prospěšnost

1. ECPN se hlásí ke statutu veřejné prospěšnosti tj. jeho posláním je přispívat vlastní činnosti zejména k rozvoji české pantomima a divadla.

Článek V - Členství

1.Členem ECPN se mohou stát osoby se sluchovým postižením, příbuzní, přátelé a všechny osoby se zájmem o problematiku specifickou kulturu neslyšících.

2.O výši členského příspěvku rozhoduje rada ECPN.

3. Seznam členů spolku povede člen rady (hospodář) na seznamu členů zapsaným do počítače.

4. Zánik členství:

-      vystoupením člena, a to dnem uvedeným v písemném oznámení doručeným radě ECPN

-      úmrtím člena

-      nezaplatí-li člen povinný pravidelný roční členský příspěvek do tří měsíců po dni, kdy jej měl zaplatit.

-      ukončením členství člena, který poškozuje dobré jméno ECPN a neslyšících vůbec. Návrh na vyloučení člena, s uvedením důvodu, může podat kterýkoli člen spolku.

Článek VI - Majetek a hospodaření spolku

1.Majetek ECPN je tvořen majetkem zakoupeným, darovaným a jinak získaným. Veškerý majetek

a majetková práva jsou ve vlastnictví spolku a ECPN nakládá s tímto majetkem v souladu

s obecně platnými právními předpisy a normami a v souladu s interními předpisy.

2.            O majetku a finančních prostředcích je účtováno v účetnictví dle platných zákonů ČR. Účetnictví a účetní závěrka každého finančního roku vydává závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky.

3.            ECPN mohou své jmění využívat pouze ve prospěch občanů se sluchovým postižením,

k činnostem vymezeným v těchto stanovách čl. IV, případně uvedeným v jiných interních předpisech sdružení.

4.            Zdroje příjmů:

-  finanční prostředky z prostředků veřejné správy

-  finanční prostředky z ESF

-  finanční a materiálové prostředky ze sponzorských a jiných darů

-   členské příspěvky

-   příjmy z vedlejší činnosti

Článek VII - Práva a povinnosti členů spolku ECPN

Člen ECPN má právo:

-       aktivně se podílet na činnosti organizace

-        zúčastnit se jednání členských schůzí

-        předkládat návrhy, podněty a připomínky příslušné radě

-        volit a být volen do orgánů ECPN

Člen ECPN má povinnost:

-      dodržovat Stanovy ECPN

-      aktivně se podílet na plnění cílů a usnesení orgánů ECPN

-      hájit zájmy ECPN a napomáhat jejímu rozvoji

-      svědomitě vykonávat funkce v orgánech ECPN

-      platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou ECPN nejpozději do konce března

kalendářního roku, pro který byl příspěvek vyměřen

-      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ECPN

řádně pečovat o zapůjčený nebo svěřený majetek ECPN a chránit jej před poškozením nebo ztrátou

-      hlásit veškeré změny údajů, tvořících předmět registrace, a to bez zbytečného odkladu

Článek VIII - Orgány spolku ECPN

Orgány ECPN jsou:

a)  Členská schůze

b)  Volené          - Rada

-  Předseda

-  Místopředseda

a)   Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členskou schůzi svolává Rada ECPN jednou za rok. Tvoří jí všichni řádní členové spolku. Jednou za čtyři roky se konají volby Rady.

2. Mimořádné zasedání členské schůze má povinnost svolat předseda ECPN na žádost nadpoloviční většiny členů rady s udáním předmětu jednání, a to nejdéle do dvou měsíců od data žádosti. Mimořádnou členskou schůzi může svolat i předseda ECPN, uzná-li to za vhodné.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasování je platné prostou většinou přítomných. Hlasovat, volit a být voleni mohou být všichni účastníci členské schůze ECPN, kteří jsou členy ECPN a jsou starší 15 let.

4.  Členská schůze volí a odvolává:

2.                                                                            - členy Rady

a.                     5. Členská schůze projednává a schvaluje:

- stanovy, jejich změny a doplňky

- činnost Rady ECPN a předsedy

- cíle, poslání a úkoly ECPN na následující období

- určuje další práva a povinnosti Rady ECPN

3.                                  6. Členská schůze rozhoduje o zrušení či sloučení spolku a vypořádání jeho majetku.

7. Usnesení členské schůze spolku je závazné pro všechny členy a orgány sdružení, v písemné formě jej obdrží členové Rady ECPN.

b)   Volené orgány - Rada ECPN

1. Radu ECPN volí členská schůze na dobu čtyř let a to nejméně v počtu 3 osob. Další nezvolení členové do Rady, mohou být náhradníky v případě odstoupení člena Rady v průběhu voleného

období. Rada na svém prvním zasedání volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku.

2. Rada ECPN je výkonným orgánem spolku, která řídí činnost v období mezi zasedáními členské schůze. Rozhoduje o věcech, které nejsou vyhrazeny k rozhodování členské schůze. Za svou činnost zodpovídá členské schůzi.

 3.    Rada zasedá podle potřeby, svolává ji předseda ECPN.

4. Rada ECPN je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Rozhodnutí musí být přijímána vždy nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,

v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy.

5.  Rada ECPN

-  projednává a schvaluje interní předpisy a dokumenty, nutné pro běžný chod spolku

-   stanoví přesná pravidla pro podávání návrhů na změnu stanov

-  na návrh předsedy schvaluje organizační strukturu a systemizaci řídících pracovníků výkonných

a odborných

-  schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření, a rozpočet ECPN na běžný rok

-  schvaluje projekty

-  v případě předčasného odchodu předsedy i místopředsedy z funkce volí prozatímního

předsedu, jehož funkční období končí na nejbližší členské schůzi a jehož pravomoci jsou

shodné s pravomocemi předsedy

-  určuje výši členských příspěvků

-      uvolňuje a kooptuje členy Rady

b) Volené orgány - předseda spolku

1.Předseda spolku je statutárním orgánem a nejvyšším představitelem ECPN. Je volen členy rady na jejím prvním zasedání po volbách a to na období 4 let. Zastupuje sdružení navenek, činí jeho jménem právní úkony.

2. Předseda spolku je z titulu své funkce členem Rady.

3. Předseda spolku provádí veškeré právní úkony za spolek, včetně povolování finančních výdajů.

4.Předseda spolku se podílí na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení, zajišťuje vedení účetnictví a archivaci dokladů, odpovídá za využití majetku a finančních prostředků.

5. Předseda spolku předkládá každoročně zprávu o činnosti a hospodaření Radě ECPN.

6.Předseda spolku vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi.

7. Místopředseda spolku přijímá zaměstnance do pracovně právního vztahu

Za nepřítomnosti předsedy spolku vykonává jeho povinnosti místopředseda spolku.

8. Další práva a povinnosti předsedy spolku projednává a schvaluje členská schůze.

b) Volené orgány - místopředseda spolku

1.  Je zástupcem předsedy spolku. Je volen členy rady na svém prvním zasedání po volbách a to na období 4 let.

2.  Místopředseda spolku je z titulu své funkce členem Rady spolku.

3. Místopředseda spolku zastupuje předsedu a je statutárním zástupcem spolku.

4.  Místopředseda spolku zastupuje předsedu v případě jeho předčasného odchodu z funkce, nebo jeho dlouhodobé nemoci, která mu neumožní řádně vykonávat funkci, a to až do doby svolání členské schůze spolku.

Článek IX - Zánik spolku a jeho majetkové vypořádání

1.Spolek zaniká:

a)   rozhodnutím soudu v souladu s § 268 NOZ

b)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze

2. O zániku organizace dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením může rozhodnout pouze členská schůze ECPN a to 75% většinou platných hlasů.

3.    Rozhodne-li členská schůze o zániku organizace, rozhodne zároveň jmenovitě o instituci nebo institucích, resp. organizaci nebo organizacích, které majetek ECPN převezmou.

4.  Členská schůze ustaví likvidátora, ten po vypořádání všech pohledávek a závazků předá zbývající majetek ECPN právním nástupcům, vymezeným odstavcem 3. tohoto článku.

5. Nebude-li žádný nástupce dle odstavce 3. tohoto článku, řídí se likvidace dle § 272 - 273 NOZ.

Článek X - Závěrečná ustanovení - Platnost stanov

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny členskou schůzi ECPN. Návrhy na změnu či doplnění stanov může podat kterýkoli z členů ECPN před započetím členské schůze. Rada ECPN nebo jí jmenovaná komise pro přípravu stanov je povinna se návrhem zabývat.

2.  Změněné či doplněné znění stanov je platné vždy ode dne registrace u příslušného krajského soudu.

3.    Dojde-li k činnostem neuvedených v těchto stanovách, řídí se jejich právní rámec dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Stanovy Evropského centra pantomimy neslyšících v tomto znění byly schváleny členskou schůzi ECPN konanou dne 12. 12. 2015, a nabývají platnosti dnem registrace u Krajského soudu v Brně.

 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS